تلقیح داخل رحمی

Intrauterine Insemination

یکی از روش های کمک جهت ناباروری در حقیقت کمک به افزایش شانس ملاقات اسپرم و تخمک می باشد. در این عمل پس از شستشو و آماده سازی اسپرم در محیط آزمایشگاهی و انتخاب لایه ای از اسپرم های با کیفیت بهتر از نظر حرکت و تعداد، آنها را مستقیم به داخل حفره رحم تزریق کرده و بدین ترتیب در صورت وجود موانع احتمالی در دهانه رحم و یا مشکلات احتمالی در نحوه مقاربت، این موانع مرتفع می گردد. در انجام این عمل وجود حداقل یک لوله رحمی باز ضروری می باشد. و معمولا در خانم هایی که اختلالات در لوله های رحمی و چسبندگی و یا انسداد وجود داشته باشد، پیشنهاد نمی شود

تلقیح داخل رحمی

Intrauterine Insemination

یکی از روش های کمک جهت ناباروری در حقیقت کمک به افزایش شانس ملاقات اسپرم و تخمک می باشد. در این عمل پس از شستشو و آماده سازی اسپرم در محیط آزمایشگاهی و انتخاب لایه ای از اسپرم های با کیفیت بهتر از نظر حرکت و تعداد، آنها را مستقیم به داخل حفره رحم تزریق کرده و بدین ترتیب در صورت وجود موانع احتمالی در دهانه رحم و یا مشکلات احتمالی در نحوه مقاربت، این موانع مرتفع می گردد. در انجام این عمل وجود حداقل یک لوله رحمی باز ضروری می باشد. و معمولا در خانم هایی که اختلالات در لوله های رحمی و چسبندگی و یا انسداد وجود داشته باشد، پیشنهاد نمی شود

IVF و ZIFT

تلقیح داخل رحمی

Intrauterine Insemination

IVF و ZIFT

تلقیح داخل رحمی

Intrauterine Insemination

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید