لاپاراسکوپی laparascopy

اعمال جراحی به روی حفره شکم به طریق عمل باز و عمل بسته انجام می شود.در عمل جراحی باز برش های مختلف و معمولا بیش از پنج سانتی متر به روی جدار شکم ایجاد شده و از طرق این برش ها امکان دسترسی به ارگان های داخل شکم فراهم می شود.ولی در اعمال جراحی بسته یا همان لاپاراسکوپی حفرات کوچکی در جدار شکم ایجاد شده و با ورود دوربین و وسایل جراحی به حفره ی شکم دسترسی اعمال جراحی امکان پذیر میگردد

در اعمال جراحی لاپاراسکوپی بسته به نوع عمل جراحی سوراخ های کوچکی در نقاط مختلف شکم از جمله اطراف ناف،پهلو ها و یا در خط میانی شکم ایجاد میشود و کاتتر های مخصوص از این سوراخ ها وارد شکم می شود. حفره شکم توسط گاز دی اکسید کربن متسع شده و با دوربین امکان بررسی ارگان های شکمی به جراح داده می شود.وسایل و ادوات جراحی نیز توسط همین کاتتر ها به داخل حفره شکم وارد شده و انجام اعمال جراحی مختلف امکان پذیر می گردد.این اعمال جراحی عموما تحت بیهوشی انجام می گیرد. از مزایای این روش جراحی دوره نقاهت کوتاه تر،احتمال ایجاد چسبندگی کمتر در شکم پس از عمل و در نتیجه درد کمتر پس از عمل جراحی می باشد که در مجموع رضایتمندی بیشتر بیماران را فراهم میسازد.

laparascopy

لاپاراسکوپی

اعمال جراحی به روی حفره شکم به طریق عمل باز و عمل بسته انجام می شود.در عمل جراحی باز برش های مختلف و معمولا بیش از پنج سانتی متر به روی جدار شکم ایجاد شده و از طرق این برش ها امکان دسترسی به ارگان های داخل شکم فراهم می شود.ولی در اعمال جراحی بسته یا همان لاپاراسکوپی حفرات کوچکی در جدار شکم ایجاد شده و با ورود دوربین و وسایل جراحی به حفره ی شکم دسترسی اعمال جراحی امکان پذیر میگردد

در اعمال جراحی لاپاراسکوپی بسته به نوع عمل جراحی سوراخ های کوچکی در نقاط مختلف شکم از جمله اطراف ناف،پهلو ها و یا در خط میانی شکم ایجاد میشود و کاتتر های مخصوص از این سوراخ ها وارد شکم می شود. حفره شکم توسط گاز دی اکسید کربن متسع شده و با دوربین امکان بررسی ارگان های شکمی به جراح داده می شود.وسایل و ادوات جراحی نیز توسط همین کاتتر ها به داخل حفره شکم وارد شده و انجام اعمال جراحی مختلف امکان پذیر می گردد.این اعمال جراحی عموما تحت بیهوشی انجام می گیرد. از مزایای این روش جراحی دوره نقاهت کوتاه تر،احتمال ایجاد چسبندگی کمتر در شکم پس از عمل و در نتیجه درد کمتر پس از عمل جراحی می باشد که در مجموع رضایتمندی بیشتر بیماران را فراهم میسازد.

لاپاراسکوپی laparascopy

لاپاراسکوپی laparascopy

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید