زایمان و طبیعی و سزارین

در حقیقت هدف از تمام اقدامات و اعمال متخصص نازایی و زایمان، تولد نوزاد سالم می باشد . زایمان طبیعی و فیزیولوژیک هدف کلیه ی ویزیت های در حین بارداری می باشد. حاملگی بین  37 تا 40 هفتگی، حاملگی ترم یا رسیده به حساب می آید و  %80 حاملگی ها در طی این سه هفته با شروع انقباضات زایمان و یا پارگی کیسه آب ختم می شود. به طور معمول پیشرفت و طول دوره زایمان در خانم های با حاملگی اول حدود پنج تا هشت ساعت و در حاملگی های دوم بعد کوتاه تر می باشد. در صورت وجود اختلالات در انقباضات رحم و عدم پیشرفت مناسب سیر زایمان، در درجه اول درمان دارویی و تقویت انقباضات رحم انجام شده و در صورت عدم پاسخگویی به درمان دارویی زایمان به صورت سزارین انتخاب مناسب بعدی می باشد . علاوه بر آن در صورت وجود عوارضی در حین زایمان مانند خونریزی، وجود زجر جنینی و عدم تطابق و تناسب جنین با لگن و یا احتمال بزرگی  جنین و یا وجود برش روی رحم مانند انجام سزارین های قبلی و یا برش های حاصل از عمل های قبلی روی رحم مانند میومکتومی، ختم حاملگی با سزارین بهترین انتخاب و گزینه می باشد بهتر است بدانیم : بهترین نوع وضع حمل، زایمان طبیعی و فیزیولوژیک می باشد ولی انجام عمل سزارین به موقع و مناسب در واقع به ارتقاء سلامت زنان و نوزادان کمک بسزایی می نماید

زایمان طبیعی و سزارین

در حقیقت هدف از تمام اقدامات و اعمال متخصص نازایی و زایمان، تولد نوزاد سالم می باشد . زایمان طبیعی و فیزیولوژیک هدف کلیه ی ویزیت های در حین بارداری می باشد. حاملگی بین  37 تا 40 هفتگی، حاملگی ترم یا رسیده به حساب می آید و  %80 حاملگی ها در طی این سه هفته با شروع انقباضات زایمان و یا پارگی کیسه آب ختم می شود. به طور معمول پیشرفت و طول دوره زایمان در خانم های با حاملگی اول حدود پنج تا هشت ساعت و در حاملگی های دوم بعد کوتاه تر می باشد. در صورت وجود اختلالات در انقباضات رحم و عدم پیشرفت مناسب سیر زایمان، در درجه اول درمان دارویی و تقویت انقباضات رحم انجام شده و در صورت عدم پاسخگویی به درمان دارویی زایمان به صورت سزارین انتخاب مناسب بعدی می باشد . علاوه بر آن در صورت وجود عوارضی در حین زایمان مانند خونریزی، وجود زجر جنینی و عدم تطابق و تناسب جنین با لگن و یا احتمال بزرگی  جنین و یا وجود برش روی رحم مانند انجام سزارین های قبلی و یا برش های حاصل از عمل های قبلی روی رحم مانند میومکتومی، ختم حاملگی با سزارین بهترین انتخاب و گزینه می باشد بهتر است بدانیم : بهترین نوع وضع حمل، زایمان طبیعی و فیزیولوژیک می باشد ولی انجام عمل سزارین به موقع و مناسب در واقع به ارتقاء سلامت زنان و نوزادان کمک بسزایی می نماید

زایمان طبیعی و سزارین

زایمان طبیعی و سزارین

زایمان طبیعی و سزارین

زایمان طبیعی و سزارین

در این بخش وقت خود را تایین کنید

زمان مد نظر خود را برای معاینه در این بخش به طور آنلاین بیان کنید و با اپراتور به طور مستقیم در ارتباط باشید